Vermogensinkomensbijtelling AWBZ beperken

Tegenwoordig telt niet alleen uw inkomen mee bij de bepaling hoeveel geld u zelf moet bijdragen voor uw AWBZ-zorg, zoals opname in een zorginstelling, ook uw vermogen wordt daarbij betrokken. Gaan we terug naar de tijd waarin het gevreesde “eigen huis opeten” gold? De eigen woning valt in box 1, de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait hebben wel invloed op de hoogte van uw inkomen. Dus indirect is uw eigen woning wel van invloed op de eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt berekend door 8% van het niet-vrijgestelde box 3 vermogen bij het inkomen te tellen. Dit percentage staat los van de 30% vermogensrendementsheffing over 4% van het niet-vrijgestelde vermogen. De standaard vrijstelling in box 3 en de Ouderentoeslag mag buiten beschouwing worden gelaten.Met een laag inkomen en veel spaargeld pakt uw eigen bijdrage hoger uit en heeft u voor betaling daarvan een deel van uw spaargeld nodig. Wat kunt u doen om de pijn te verzachten? Wij adviseren u tijdig uw wensen op te laten nemen in een levenstestament, zodat uw kinderen of anderen actie kunnen ondernemen bij opname in een zorginstelling. Zij kunnen dan desgewenst de woning verkopen en na ontvangst van de netto-verkoopopbrengst daarvan schenkingen gaan doen binnen het gezin. Het is ook zinvol om na te gaan of in uw testament is geregeld dat uw kinderen na overlijden van een van de ouders hun erfdeel kunnen opeisen in het geval de langstlevende ouder wordt opgenomen in een zorginstelling. Als de kinderen in die situatie inderdaad hun erfdeel opeisen, wordt het vermogen van de langstlevende ouder kleiner en is er minder bijdrage verschuldigd. Met een testament kunt u vermogen doorgeven aan uw kinderen. Ook dat is een manier om minder vermogen over te houden en bij opname in een zorginstelling minder eigen geld bij te dragen. Het vermogen blijft daarmee wel in de familie.Tot slot, u kunt ook schenkingen aan uw kinderen doen. Daarmee wordt uw vermogen ook kleiner. Bovendien kunt u er met een goed schenkingsplan voor zorgen dat uw kinderen dan ook geen schenkbelasting over deze bedragen hoeven te betalen. Wilt u meer weten over de vermogensinkomensbijtelling en uw mogelijkheden om de pijn te verzachten? Neem contact met ons op en wij leggen u alle mogelijkheden met daarbij horende gevolgen aan u voor zodat u een afgewogen keuze kunt maken.


Schenking om AWBZ-bijdrage te drukken niet altijd succesvol

In veel gevallen wordt het vermogen van mensen die vanwege een aandoening of beperking in een zorginstelling wonen, beheerd door (beschermings)bewindvoerders. In veel gevallen zijn dat familieleden. Sinds 1 januari 2013 is voor hen de verleiding groot om vanwege de ingevoerde vermogensbijtelling schenkingen te doen om dat vermogen te drukken. Om dat te kunnen doen hebben zij daar toestemming van de kantonrechter nodig. Die blijkt niet zo meegaand. De kantonrechter in Zeeland heeft een dergelijk verzoek afgewezen. Het argument is dat de bewindvoerders de rechter eigenlijk vragen om de nadelen van de nieuwe AWBZ-wetgeving te ontlopen en daarmee de hele bedoeling van de wet. Het eigen vermogen van de onderbewindgestelde opzettelijk (laten) verlagen frustreert de werking van de wet en is alleen in het belang van de ontvangers van de schenking(en). De vraag of een schenking – op korte en op lange termijn – ook in het belang van de onderbewindgestelde is hangt af van meer factoren:

  1. Er moet voldoende vermogen overblijven om in diens huidige en toekomstige behoeften te kunnen voorzien.
  2. De leeftijd van de onderbewindgestelde.
  3. Het al dan niet aanwezig zijn van een schenkingstraditie

Ook al vinden veel mensen de hoge eigen AWBZ-bijdrage onrechtvaardig, dat betekent nog niet dat bestaande wetgeving niet moet worden uitgevoerd. Wilt u meer weten over schenkingen, mede in relatie tot (mogelijk toekomstige) opname van uzelf of van een familielid in een zorginstelling? Neem contact met ons op en maak een afspraak. Wij helpen u met het inzichtelijk maken van de regels en de mogelijkheden die u beschikbaar staan.


Met levenstestament houdt u regie

Ook in uw omgeving zult u ze kennen. Mensen die vanwege dementie, hersenaandoening of anderszins hun eigen zaken niet meer kunnen regelen. Wilt u – als het u zou overkomen – zelf de regie in handen houden, dan biedt het levenstestament u daarvoor de mogelijkheid. Daarin kunt u de nodige voorbereidingen treffen.

Het levenstestament biedt een overzichtelijk geheel van uw wensen voor situaties waarin u niet meer voor u zelf zou kunnen zorgen. U kunt daarin alles opnemen wat u belangrijk vindt in die – nu nog onvoorziene – situaties. Het gaat er om dat u vooraf controleerbaar maakt wat in een dergelijke situatie niet meer controleerbaar is. Bijvoorbeeld als u gewend bent om jaarlijks schenkingen te doen aan uw (klein)kinderen. Wat moet er gebeuren als u zelf niet meer in staat bent die beslissing jaarlijks zelf te nemen?

Wanneer wilt u nog wel medische handelingen ondergaan en wanneer niet meer? Wie mag uw bankzaken behartigen? Wat moet er met waardevolle bezittingen gebeuren? Naar welk verpleeghuis wilt u en wie mag daarover beslissen? En nog veel meer praktische zaken.In het levenstestament regelt u zaken die tijdens uw leven om beslissingen vragen. Voor wat moet gebeuren na uw overlijden is een “gewoon” testament noodzakelijk.


Met notariële volmacht bepaalt u zelf uw toekomst

Het kan iedereen overkomen. Teruggang in uw geestelijke of lichamelijke toestand. Met als gevolg dat u wordt belemmerd in het behartigen van uw eigen belangen. Omdat ook anderen – bijvoorbeeld uw familie – een beschermingsmaatregel aan de rechter kan vragen, is het voor u van belang om vooraf te regelen wie u in die situaties gaat vertegenwoordigen. Met een notariële volmacht houdt u de regie in eigen hand. Met een beschermingsmaatregel van de rechter gaat iemand anders u vertegenwoordigen en voor u beslissingen nemen. U kunt dat voorkomen met een notariële volmacht. Daarin bepaalt u zelf – voordat u in een dergelijke situatie terecht komt – wie als uw vertegenwoordiger gaat optreden. U geeft in de volmacht ook aan welke handelingen uw vertegenwoordiger mag verrichten, als u dat zelf niet meer kunt. Mag de vertegenwoordiger alleen besluiten over financiële zaken, of ook over medische aangelegenheden en verzorging? Met een notariële volmacht blijft u zelf bevoegd om te handelen, naast de gemachtigde. Dat geldt niet bij een beschermingsmaatregel van de rechter. U bepaalt overigens zelf wanneer de volmacht ingaat. Bijvoorbeeld als u om medische redenen niet meer in staat bent om dat zelf te doen, wat moet blijken uit een verklaring van een arts. Uw vertegenwoordiger (“gemachtigde”) hoeft – anders dan bij een beschermingsmaatregel – geen verantwoording af te leggen aan de rechter.U kunt bij ons eenvoudig een volmacht regelen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de notariële volmacht? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.