Notariskantoor Feitsma | Verhagen

Notariskantoor Feitsma|Verhagen is een maatschap, gevestigd op het adres De Deimpt 6, 1132 JV in Volendam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55053491.

Algemene Voorwaarden

Toepassing

1. Deze algemene voorwaarden zijn met ingang van 1 september 2014 van toepassing op alle opdrachten die derden als opdrachtgever (hierna te noemen: “de opdrachtgever”) verstrekken aan Notariskantoor Feitsma|Verhagen. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de maten, notarissen, hun waarnemers, de kandidaat-notarissen, de overige werknemers van het kantoor en al de overige personen die bij, voor of namens Notariskantoor Feitsma|Verhagen werkzaam zijn of zijn geweest, met inbegrip van hun rechtsopvolgers (hierna tezamen en afzonderlijk te noemen: “het kantoor”).

2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over de notaris, worden hiermee bedoeld de aan het kantoor verbonden notarissen en hun waarnemers.

Toepasselijk recht, Geschillenregelingen

1. Op de rechtsverhouding tussen het kantoor en de opdrachtgever, de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.

2. Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

Beroeps- en gedragsregels

De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. Iedere aansprakelijkheid, ongeacht het feit dat tot die aansprakelijkheid aanleiding is en ongeacht de aard van de schade, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de notaris(sen) gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte c.q. gevolgschade is uitgesloten. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.

2. De hierboven omschreven aansprakelijkheidsbeperking heeft uitdrukkelijk mede betrekking op aansprakelijkheid voor fouten van door het kantoor ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van de door het kantoor bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

3. Voormelde aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor het ten onrechte weigeren van haar dienst.

4. Personen werkzaam voor het kantoor, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de opdrachten en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

5. Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Notariskantoor Feitsma|Verhagen binnen twee maanden nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was, of redelijkerwijs bekend kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

6. De notaris is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoet aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.

 Opdracht

1. Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard en uitgevoerd. Indien aan het kantoor een opdracht is verleend met het oog op de persoon van een bepaalde medewerker, dan is die medewerker niet gehouden de desbetreffende werkzaamheden zelf te verrichten, maar mag deze door het kantoor en met inschakeling van derden worden uitgevoerd.

2. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor, indien mogelijk, tevoren overleggen met de opdrachtgever ten behoeve van wie de derde wordt ingeschakeld. Het kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door het kantoor ingeschakelde derden te aanvaarden.

3. De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke het kantoor naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan het kantoor ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

4. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de betreffende natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

5. Het in ontvangst nemen van een door/namens de notaris op verzoek van opdrachtgever opgemaakte ontwerpakte impliceert de erkenning van het verleend zijn van de opdracht. De ontvangst door de notaris van een door partijen ondertekende koopovereenkomst waarin is bepaald dat de notaris de akte van levering zal verlijden, impliceert het verleend zijn van een opdracht door koper en verkoper aan de notaris tot het opstellen van de akte van levering en het verrichten van alle werkzaamheden ter zake.

6. De met het kantoor in het kader van verstrekte opdrachten overeengekomen termijnen gelden als richttermijnen; niet als fatale termijnen.

Honorarium

1. Het honorarium wordt vastgesteld op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door de notaris (of diens medewerker) gehanteerde uurtarief, tenzij anders is overeengekomen. Het kantoor behoudt zich het recht voor om overeengekomen (uur)tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.

2. Ook voor de werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze leiden tot een notariële akte is de notaris bevoegd zijn werkzaamheden in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Het honorarium wordt daarbij vastgesteld als hiervoor onder 1 bepaald.

3. Als een opdracht wordt verleend door meerdere (rechts-)personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van de notaris. Indien de opdracht wordt verstrekt door een rechtspersoon is opdrachtgevende vertegenwoordiger van die rechtspersoon mede hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van de declaratie van de notaris.

4. Het kantoor is steeds gerechtigd van de opdrachtgever betaling te verlangen van het (voorschot op het) honorarium, vermeerderd met verschotten (belast dan wel onbelast), kantoorkosten en omzetbelasting, hetzij bij aanvaarding van de opdracht, hetzij tijdens de uitvoering van de opdracht, hetzij na uitvoering van de opdracht.

Het kantoor kan:

– van de opdrachtgever verlangen dat een voorschotdeclaratie wordt voldaan alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen;

– desgewenst overgaan tot tussentijdse declaratie van de werkzaamheden;

– van de opdrachtgever verlangen dat voorafgaand aan het passeren van de akte een tussentijdse declaratie wordt voldaan of ter betaling van zijn declaratie een onherroepelijke machtiging tot eenmalige incasso wordt verleend.

5. Bij voortdurende opdrachten, zoals het afwikkelen van een nalatenschap, is het kantoor bevoegd maandelijks achteraf te declareren terzake van de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

6. Indien door het kantoor een offerte is afgegeven en bij uitvoering van de opdracht blijkt dat extra werkzaamheden nodig zijn welke niet bekend waren bij het afgeven van de offerte, is de notaris bevoegd die extra werkzaamheden boven het offertetarief te declareren op basis van bestede uren.

7. Indien vertraging optreedt bij de uitvoering van een opdracht en die vertraging is ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, komen de extra kosten die daarmee samenhangen voor rekening van de opdrachtgever.

8. Betaling van declaraties die betrekking hebben op levering, verdeling of verhypothekeren van registergoederen dient te geschieden ter gelegenheid van het passeren van de desbetreffende notariële akte. Overige betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. In dat geval is de opdrachtgever naast het factuurbedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de incassokosten voor rekening van de opdrachtgever.

9. Bij gebreke van tijdige betaling door de opdrachtgever is het kantoor bevoegd om de opdracht onmiddellijk en eenzijdig te beëindigen of op te schorten, zonder dat dit tot schadeplicht kan leiden.

10. Over gelden die aan het kantoor zijn toevertrouwd wordt over de periode dat daarover door het kantoor rente wordt ontvangen, aan degene te wiens behoeve die gelden worden bewaard een rente vergoed onder aftrek van beheer- en administratiekosten van beheer en alleen indien die periode langer dan een maand beslaat.

11. Een vordering op de notaris vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is neergelegd, kan niet worden gecedeerd of verpand. De notaris betaalt op grond van de beleidsregel van de KNB slechts geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de in de beleidsregel genoemde uitzonderingen.

12. Voor vaste kantoorkosten (zoals porti, telefoon, fax en fotokopieën, bewaarkosten van de akte) kan een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht.

Voorlichting over financiële gevolgen

1. De notaris licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling, uitsluitend voor zover het betreft zijn honorarium alsmede de kosten en verschotten die behoren bij de door de notaris op te maken akte danwel te leveren dienst.

2. De notaris deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.

3. De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.

Wet WWFT

Op de dienstverlening door de notaris is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing.
In dat kader is de notaris onder meer verplicht:

– in verband met de dienstverlening aan opdrachtgever een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat;

– zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties te maken als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.

Bewaring dossier

Het kantoor behoudt zich het recht voor de stukken die ter zake van de opdracht in het dossier worden bewaard vijf jaar na de aanvang van de dag volgend op die waarop haar werkzaamheden in het dossier zijn beëindigd, te vernietigen.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 8 augustus 2014.