Nieuwsitems

Belastingplan 2023

21 september, 2022

Algemeen overdrachtsbelastingtarief wordt per 1 januari 2023 verhoogd van 8% naar 10,4%

Met ingang van 1 januari 2023 wordt het algemene tarief als bedoeld in artikel 14 lid 1 WBR verhoogd tot 10,4%. Dit tarief is van toepassing op alle verkrijgingen die niet in aanmerking komen voor het verlaagde tarief van 2% en waarop geen vrijstelling van toepassing is zoals de verkrijging van: – een woning die niet zal fungeren als hoofdverblijf voor de verkrijger; – niet-woningen (waaronder bouwgrond); – economische eigendom van onroerende zaken; – artikel 4 WBR-aandelen; en – aanhorigheden die niet gelijktijdig met de woning-hoofdverblijf worden verkregen. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het verlaagde WBR-tarief 2% blijft.

Eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor eigen woning wordt op 1 januari 2023 verlaagd

Op 1 januari 2023 zal de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning voor zowel kinderen als andere verkrijgers worden verlaagd van € 106.671 naar € 28.947. Vervolgens wordt op 1 januari 2024 deze schenkingsvrijstelling volledig afgeschaft. In samenhang hiermee komt de mogelijkheid om de schenkingen over 3 kalenderjaren te spreiden (artikel 33a lid 2 SW) te vervallen voor schenkingen die voor het eerst in het kalenderjaar 2023 worden gedaan. Voor schenkingen die in het jaar 2022 zijn gedaan, wordt de spreidingsmogelijkheid beperkt tot 2 jaar. Dit laatste betekent concreet dat een bij een schenking in 2022 onbenut gebleven deel van de vrijstelling nog kan worden benut voor een schenking in 2023 maar niet meer voor een schenking in 2024. Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat het mogelijk blijft de voor het eerst in 2022 ontvangen schenkingen uiterlijk 31 december 2024 te besteden.

Vanaf 1 januari 2023 geldt leegwaarderatio niet meer voor woningen die tijdelijk worden verhuurd

In tegenstelling tot het coalitieakkoord wordt de leegwaarderatio voor verhuurde woningen als bedoeld in artikel 5.20 lid 3 Wet IB 2001 jo. artikel 17a UBIB en artikel 21 lid 8 SW jo. artikel 10a UBSW niet afgeschaft, maar per 1 januari 2023 geactualiseerd. Wel wordt de leegwaarderatio dan afgeschaft voor woningen die voor een bepaalde tijd worden verhuurd als bedoeld in artikel 7:271 BW. Voor een woning is die termijn niet langer dan 2 jaar en voor een kamer niet langer dan 5 jaar. Bij een tijdelijk huurcontract krijgt de eigenaar immers op korte termijn het volle en onbezwaarde eigendom over de woning zodat er vrijwel geen sprake is van een waardedrukkend effect van de verhuurde toestand. Ook bij verhuur aan gelieerde partijen zal de leegwaarderatio met ingang van 1 januari 2023 niet meer gelden.

Vanaf het belastingjaar 2024 zal het aanmerkelijkbelangtarief in tweeën worden gesplitst

Verder wordt voorgesteld om per 2024 (!) twee schijven te introduceren in het box 2-tarief. Het inkomen uit aanmerkelijk belang (thans 26,9%) wordt dan voor de eerste € 67.000 (voor partners € 134.000) belast tegen 24,5%. Het meerdere zal dan worden belast tegen 31%. Door invoering van een verlaagd tarief worden jaarlijkse dividenduitkeringen gestimuleerd.

Boete bij niet registreren UBO’s

9 juni, 2022

Organisaties die niet binnen 2 weken na het ontvangen van een waarschuwing van het Bureau Economische Handhaving (BEH) hun UBO’s (ultimate beneficial owners) in het UBO-register hebben ingeschreven, kunnen een boete of dwangsom opgelegd krijgen. Deze organisaties zijn namelijk in overtreding. De boete is maximaal 22.500 euro, voor een dwangsom geldt geen maximumbedrag.

Begin dit jaar bleek dat veel organisaties nog niet hun UBO’s hebben geregistreerd. Vele haalden niet de deadline van 27 maart 2022. Volgens de minister van Financiën, Sigrid Kaag, hebben ondernemers 18 maanden de tijd gehad om de registratie op orde te krijgen. Zij zag daarom niets in het uitstellen van de deadline.

Vanaf april stuurt het BEH, dat onderdeel is van de Belastingdienst, de organisaties zonder UBO-registratie een laatste waarschuwing. Vanaf de in deze brief vermelde datum hebben organisaties 2 weken de tijd om hun inschrijving in het UBO-register in orde te maken.

Jubelton die in 2022 gedeeltelijk wordt benut, mag alleen in 2023 worden aangevuld

9 juni, 2022

In het regeerakkoord is bepaald dat de schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2024 zal worden afgeschaft. Vooruitlopend hierop is de regering van plan om per 1 januari 2023 de vrijstelling te verlagen tot het bedrag (thans € 27.231) dat kinderen tussen 18 en 40 jaar zonder nadere voorwaarden belastingvrij kunnen ontvangen.
Op grond van de huidige wetgeving kan de schenking ten behoeve van de eigen woning over drie kalenderjaren worden gespreid. Thans heeft de staatssecretaris van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer voorgesteld de spreidingsmogelijkheid te laten vervallen voor schenkingen die voor het eerst in 2023 worden gedaan, en om de spreidingsmogelijkheid te beperken tot twee jaar voor schenkingen die in 2022 zijn gedaan. Dit laatste betekent dat het bij een schenking in 2022 onbenut gebleven deel van de vrijstelling van € 106.671 nog kan worden benut voor een schenking in 2023, maar niet meer voor een schenking in 2024.