Nieuwsitems

Boete bij niet registreren UBO’s

9 juni, 2022

Organisaties die niet binnen 2 weken na het ontvangen van een waarschuwing van het Bureau Economische Handhaving (BEH) hun UBO’s (ultimate beneficial owners) in het UBO-register hebben ingeschreven, kunnen een boete of dwangsom opgelegd krijgen. Deze organisaties zijn namelijk in overtreding. De boete is maximaal 22.500 euro, voor een dwangsom geldt geen maximumbedrag.

Begin dit jaar bleek dat veel organisaties nog niet hun UBO’s hebben geregistreerd. Vele haalden niet de deadline van 27 maart 2022. Volgens de minister van Financiën, Sigrid Kaag, hebben ondernemers 18 maanden de tijd gehad om de registratie op orde te krijgen. Zij zag daarom niets in het uitstellen van de deadline.

Vanaf april stuurt het BEH, dat onderdeel is van de Belastingdienst, de organisaties zonder UBO-registratie een laatste waarschuwing. Vanaf de in deze brief vermelde datum hebben organisaties 2 weken de tijd om hun inschrijving in het UBO-register in orde te maken.

Jubelton die in 2022 gedeeltelijk wordt benut, mag alleen in 2023 worden aangevuld

9 juni, 2022

In het regeerakkoord is bepaald dat de schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2024 zal worden afgeschaft. Vooruitlopend hierop is de regering van plan om per 1 januari 2023 de vrijstelling te verlagen tot het bedrag (thans € 27.231) dat kinderen tussen 18 en 40 jaar zonder nadere voorwaarden belastingvrij kunnen ontvangen.
Op grond van de huidige wetgeving kan de schenking ten behoeve van de eigen woning over drie kalenderjaren worden gespreid. Thans heeft de staatssecretaris van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer voorgesteld de spreidingsmogelijkheid te laten vervallen voor schenkingen die voor het eerst in 2023 worden gedaan, en om de spreidingsmogelijkheid te beperken tot twee jaar voor schenkingen die in 2022 zijn gedaan. Dit laatste betekent dat het bij een schenking in 2022 onbenut gebleven deel van de vrijstelling van € 106.671 nog kan worden benut voor een schenking in 2023, maar niet meer voor een schenking in 2024.

Moet een erfenis of schenking gedeeld worden bij een echtscheiding?

6 mei, 2022

Moet iemand diens erfenis of schenking delen bij een echtscheiding? Dat hangt ervan af.

Als het echtpaar huwelijksvoorwaarden heeft gemaakt waarin het delen van erfenissen en schenkingen is uitgesloten, dan hoeft de erfenis of schenking bij een scheiding niet gedeeld te worden.

Als het echtpaar geen huwelijksvoorwaarden heeft gemaakt, dan hangt het ervan af wanneer het echtpaar is getrouwd.

Als het echtpaar op of na 1 januari 2018 is getrouwd, dan geldt de ‘nieuwe’ beperkte huwelijksgemeenschap. Daarin vallen geen erfenissen en schenkingen, zodat die bij een scheiding niet gedeeld hoeven te worden.

Als het echtpaar vóór 1 januari 2018 is getrouwd, dan geldt de ‘ouderwetse’ algehele huwelijksgemeenschap. Daarin vallen in beginsel ook erfenissen en schenkingen, zodat die bij een echtscheiding gedeeld moeten worden.

Dat is anders als de erflater of schenker bij testament of bij de schenking heeft bepaald dat de erfenis of schenking niet in de huwelijksgemeenschap van de verkrijger valt. In dat geval hoeft de erfenis of schenking bij een scheiding niet gedeeld te worden.

Dus: heeft u kinderen of kleinkinderen die vóór 1 januari 2018 zijn getrouwd, dan kan een uitsluitingsclausule in uw testament of bij een schenking van groot belang zijn!

Bij een echtscheiding moet de erfgenaam/begiftigde overigens wel aantonen welk geld of welke vermogensbestanddelen uit de erfenis of schenking afkomstig zijn. Als de erfenis of schenking feitelijk is vermengd met ander vermogen, is het soms lastig aan te tonen wat nu precies de erfenis of schenking (nog) is, en/of wat daarvoor in de plaats is gekomen. Een goede administratie is dus van belang.

Het vorenstaande geldt ook bij een geregistreerd partnerschap.